Діалог влади і підприємців

Підвищення рівня заробітної плати, леґалізація тіньово­го підприємництва і тіньової зайнятості, своє­часність і повнота сплати податків та соціальних внесків — ці питання міська влада намагається вирішувати у діалозі з підприємницьким середовищем. Як приклад — прове­дення форуму-наради з роботодавцями за участю відповідної комісії та робочої гру­пи, котрі практично займаються цими пи­таннями. Минулого тижня вдруге у цьому році відбулося таке розширене зібрання.

Цього разу на нього були запроше­ні керівники 20 під­приємств, де рівень зарплати залишається меншим законодавчо встановленого мінімуму. Крім них, участь у форумі-нараді взяли представники управлін­ня Держпраці в області та податкової інспекції у місті Хмельницькому. Спільна розмова мала сприяти по­кращенню ситуації.

За словами заступника міського голови Андрія Бондаренка, який го­ловував на засіданні, “наша робота дає реальні результати: так, маємо збільшення офіційно зареєстрованих підприємців на 300 юридичних осіб і перевиконанням бюджету міста на 166 мільйонів гривень”. Останнє він пояснює зростанням надходжень від підприємців — “як свідчення більшої сві­домості підприємців”.

Про зміни на краще свідчать і дані статистики. Так, квітнева перевірка звітності ДПІ зафіксував зростан­ня кількості суб’єктів господарської діяльності на 5%, фонду оплати пра­ці — на 11%, середньої заробітної плати застрахованих працівників — на 6,8% — до 4134 гривні. Щодо штатних працівників на підприєм­ствах, то у І кварталі середня заро­бітна плата у місті становила 5209 гривень. Щоправда, вона поступа­ється показникам по області — 5226 гривень і в Україні — 6304 гривні. Інші зміни на краще: зменшення підприємців-мінімізаторів на 14,2%.

Начальник міського управління праці та соціального захисту насе­лення Словян Воронецький вважає відрадною відсутність нинішнього року заборгованості з виплати заро­бітної плати в місті, винятком зали­шаються лише підприємства-банкрути з сумою боргів 700 тисяч гривень. Досягненням є й офіційна реєстрація 11 тисяч платників податків на 41 ринку Хмельницького. Незабаром міська влада отримає право здій­снювати перевірки щодо тіньової за­йнятості з відповідним накладанням штрафів від 96 до 320 тисяч гривень. Утім Словян Воронецький зауважив, що “ми не зловживатимемо штрафа­ми, які здатні знищити підприємни­цтво, а застосовуватимемо їх лише до тих, хто не реагуватиме на наші попередження щодо порушень зако­нодавства про працю”.

Важливим заходом для леґалізації підприємництва міська влада вважає широку роз’яснювальну роботу, насам­перед на ринках, де діють понад 18 тисяч робочих місць. Фахівці управління праці та соціального захисту населення таку роботу вже провели на 27 ринках серед понад 9,3 тисячі працівників.

Натомість у цій площині виника­ють певні проблеми. Так, у зв’язку з підвищенням мінімального роз­міру зарплати деякі підприємці по­чали використовувати різні заходи, що дозволяють уникати виконання законодавчих актів. Один із них — переведення працівників на не­повний робочий день і тиждень. Інший — оформлення з ними до­говорів цивільно-правового харак­теру, на які не розповсюджується законодавство про працю. Серед них — ТОВ “Євротрейд Хмель­ницький”, ПрАТ “Хмельницька маслосирбаза”, ТОВ “Продінвест”, ПрАТ “Видавництво “Поділля”, ТОВ фірма “Дует ЛТД”, ПП “При­ватна охорона” та інші. Загалом подібні трудові відносини вико­ристовує 301 юридична особа. Частина підприємців узагалі при­пинила господарську діяльність.

Щодо низького рівня заробітної плати, про який звітували підпри­ємці, то він коливається у межах 1600-2900 гривень. Серед них — ТОВ “Продпромсервіс”, ТОВ ХКФ “Кондфіл”, ПП “Охоронна фірма “Пікет”, ТОВ “Браво”, ТОВ “Ма­газин “Галич”, ПП “Баварія Захід”, ПП “Козацька Варта”, ТОВ “Клініка Оксфорд медікал Хмельницький” та інші.

Протилежний рівень демонстру­ють ПП “Макротрейд” — із серед­ньою зарплатою 15,5 тисячі гривень, філія ТОВ “Щедро” — 13,3 тисячі, ПНЗП “Корпускула” — 13 тисяч, ТОВ “Дювельсдорф Україна” — 10,3 тисячі, ПрАТ “Мікросистема” — 10,1 тисячі гривень. У ході засідання керівники шести провідних підпри­ємств у розмірі заробітної плати були нагороджені грамотами міського го­лови.

Високий рівень в оплаті праці зберігають потужні промислові під­приємства міста: ТДВ “Хмельницькзалізобетон” — 9,6 тисячі гривень, ПАТ “Хмельпиво” — 7,2 тисячі, ДП “Новатор” — 6,5 тисячі, ПАТ “Укрелектроапарат” — 6,2 тисячі гривень.

У процесі форуму-наради запро­шені роботодавці могли отримали необхідні поради і консультації по­датківців та фахівців управління Держпраці, колег з Об’єднання орґанізації роботодавців Хмельницької області. Отож діалог влади і підприємницького середовища конструктивний і три­ватиме далі.

Володимир РАЗУВАЄВ

 

Джерело: газета «Проскурів»

ТОП новости

Вход

Меню пользователя